تبلیغات
پشت کنکوری ها

باور

ارسال شده توسط حامد رزمدیده

اگر تنها ترین تنها باشم؛همواره خدا با من است.

                                           دکتر علی شریعتی       -------------------------

آنجاکه باور های دیگران مانند دیواری محکم در مقابل چراهای من قرار گرفتند حصار برایم کافی نبود؛

از بزرگ راه اعتقادات اطرافیانم فاصله گرفتم ... نگاه های غضب آلود... دوباره برگشتم... بر پاهای لرزان ایستادم ...همه چیز را خودم ساختم...