تبلیغات
پشت کنکوری ها

ارسال شده توسط محمد قنبری

تا که بودیم نبودیم کسی
کشت ما را غم بی همنفسی
تا که رفتیم همه یار شدند
خفته ایم و همه بیدار شدند
قدر آیینه بدانم چو هست
نه در آن وقت که اقبال شکست...