تبلیغات
پشت کنکوری ها

تقدیم به همه ی خوب های دنیا

ارسال شده توسط حامد رزمدیده

 

تو رو خدا صـدام نکن خوابتو داشتم می دیــدم

اطلسی های عاشقــو از گـل لبهـــات می چیدم


تو رو خدا صدام نـکن تو خواب تومهربون تری
دست منو می گیری و با خود به ابرها می بری


هزار تا آسمون واسـم ستاره ها رو می شماری
ماهو میاری رو زمین جاش منو اونجا می ذاری


چقد تو پاک و مهربون تو خواب من پا می ذاری
بیدار می شم تو می ری و باز منو تنها می ذاری


تو رو خـدا به جـون من خوابمو از چشام نگیر
تو جون بخواه منم می دم ، خوابمو از چشام نگیر


تو رو خدا صـدام نکن خوابتو داشتم می دیدم
اطلسی های عاشقــو از گل لبهــات می چیدم