تبلیغات
پشت کنکوری ها

ارسال شده توسط حامد رزمدیده

سلام بروبچ؛اگه استقبال منین میخوام سوالات کنکور ۸۶ رو تو وب بذارم؛اول هم از زیست شروع کردم؛البته سوالات با کلیدش هست؛اگه شما موافق باشین و استقبال منین به درسای علوم پایه ریاضی و درسهای دیگه هم می رسیم

ملالی نیست جز .............

بای

سوالات کنکور سراسری سال ۱۳۸۶ به همراه کلید آن

156ـ از هیدرولیز كامل كدام ، مونوساكارید حاصل می شود ؟
1) كوتین
2) كیتین
3) كراتین
4) لسیتین
157ـ كدام ، طناب عصبی فاقد جسم سلولی دارد ؟
1) زنبور
2) انسان 
3) هیدر
4) پلاناریا
158ـ در انسان ، موسین توسط كدام بافت پوششی ترشح نمی شود ؟
1) سنگفرشی مركب
2) استوانه ای ساده
3) مژه دار
4) مكعبی ساده
159ـ ژنوم یك انسان سالم ، فاقد ژن تولید كننده ی كدام است ؟
1) آنزیم محدود كننده
2) پروتئین ریبوزومی 10L
3) پروتئین ضد انعقاد خون
4) آنزیم تجزیه كننده اسید هموجنتیسیك
160ـ هسته ، در ساختار كدام وجود دارد ؟
1) تریكودینا
2) اسپیریلیوم
3) تراكئید كاج
4) اسكلرانشیم هلو
161ـ در گامت های حاصل از میوز یك فرد تتراپلوئید 12 كروموزومی ،
 كه والدینش به یك گونه تعلق داشته اند ، .........................
1) كروموزوم همتا وجود ندارد .
2) تعداد كروموزوم ها 3 عدد می باشد.
3) كروموزوم ها ، دو به دو همتا هستند .
4) سه مجموعه كروموزوم وجود دارد .
162ـ برای پیدایش گونه های دگر میهن ، حذف كدام عامل ضروری است ؟
1) جهش
2) شارش ژن
3) رانش ژن
4) انتخاب طبیعی
163ـ كدام عبارت در مورد انسان صحیح است ؟
1) دستگاه عصبی محیطی شامل 41 جفت عصب است .
2) فرمان تمام اعمال انعكاسی از نخاع صادر می شود .
3) دی اكسید كربن می تواند از سد خونی ـ مغزی عبور كند .
4) مایع مغزی ـ نخاعی بین عنكبوتیه و سخت شامه قرار دارد .
 164ـ كربن موجود در ساختار پروتئینی كدام ، منحصراً از جانداران دیگر تأمین می شود ؟
1) شقایق دریایی
2) كاهوی دریایی
3) كلامیدوموناس
4) نیتروزوموناس
165ـ در ساختار گیرنده ی نور كدام ، سلول وجود ندارد ؟
1) خرچنگ
2) اوگلنا
3) پلاناریا
4) شته
166ـ در تخمیر الكلی ، برای تولید اتانول ، الكترون های یك مولكول .................... منتقل می شود .
1) پیرووات به NAD+
2) NADH به تركیب سه كربنی
3) NADH به تركیب دو كربنی
4) پیرووات به استیل كوآنزیم A
167ـ كدام ، پلی مر محسوب می شود ؟
1) آلبومین
2) كلسترول
3) استروژن
4) لاكتوز
168ـ كدام عبارت ، صحیح نمی باشد ؟
1) ماهیچه ی دیواره ی روده ی انسان از نوع صاف است .
2) پستانداران گیاهخوار ، عموماً روده ی بسیار طویلی دارند .
3) نقش روده ، در همه ی جانوران ، جذب همه ی مواد غذایی است .
4) نقش روده ،‌ در ملخ فشرده تر كردن مواد غذایی است .
169ـ اگر پدر و مادر گروه خونی A+  ( Rh مثبت نسبت به Rh منفی غالب است )
 و هتروزیگوس باشند ، چه نسبتی از فرزندان آن ها  ،‌ پسرانی با فنوتیپ والدین خواهند شد ؟
 ( طبق قوانین احتمالات )
1)  ۴/۱                  2)    ۳۲/۹                    3)   ۱۶/۶              4)  ۱۶/۹
170ـ سلول های هدف اریتروپویتین ، كدام سلول ها است ؟
1) عصبی
2) كبدی
3) بنیادی مغز استخوان
4) نفرون های كلیوی

171ـ در انسان سالم ، بالا بودن مقدار .................. در خون ، مقدار هورمون ................... را كاهش می دهد .
1) قند ـ انسولین
2) پتاسیم ـ آلدوسترون
3) آب ـ ‌ضد ادراری
4) كلسیم ـ كلسی تونین
172ـ تقسیم سلول هاگ در سرخس ، بدون وجود كدام ، انجام می گیرد ؟
1) كمربندی از رشته های پروتئینی در میانه ی سلول
2) لوله های ریز پروتئینی به نام میكروتوبول
3) رشته های پروتئینی بین دو سانتریول
4) وزیكول های حاصل از جسم گلژی در میانه ی سلول
173ـ بسته شدن دریچه های سینی و سه لختی به ترتیب از راست به چپ ،
 در كدام محدوده از الكتروكاردیوگرام انسان ( شكل زیر ) ، صورت می گیرد ؟
1) B و A
2) C و A
3) C و B
4) B و C
174ـ كدام عبارت در مورد قارچ صدفی صحیح است ؟
1) نخینه ها فاقد دیواره عرضی هستند .
2) به طور معمول ، به روش غیر جنسی تولید مثل می كند .
3) هاگ های غیر جنسی ،‌در نوك نخینه ها تشكیل می شوند .
4) نخینه های ادغام شده در تشكیل ساختار تولید مثلی ،‌ سهیم است .
175ـ كدام از ویژگی های كورینه باكتریوم دیفتریا نیست ؟
1) گرم مثبت است .
2) ژن های گسسته دارد .
3) توكسین ترشح می كند .
4) دیواره ی پپتیدوگلیكانی دارد .
176ـ‌ مفصل بین دو استخوان ........................... ، از نوع لولایی می باشد .
1) نازك نی و درشت نی
2) نازك نی و ران
3) ران و درشت نی
4) ران و نیم لگن
177ـ اندازه ی ریبوزوم كدام ، ‌از سایرین بزرگ تر است ؟
1) استرومای كلروپلاست كاج
2) ‌ماتریكس میتوكندری خرگوش
3) شبكه آندوپلاسمی زبر كبد موش
4) سیتوسل كلستریدیوم بوتولینوم
178ـ رگی كه خون از قلب ماهی خارج می كند ، كدام است ؟
1) سرخرگ با خون روشن
2) سرخرگ با خون تیره
3) سیاهرگ با خون روشن
4) سیاهرگ با خون تیره
179ـ افزایش كدام هورمون ، بر فعالیت غده ای برون ریز تأثیر می گذارد ؟
1) محرك فولیكولی
2) كلسی تونین
3) آلدوسترون
4) كلسی تونین
180ـ به كمك باكتری های .......................... می توان اورانیوم را از سنگ معدن گوگرددار جدا كرد .
1) شیمیواتوتروف
2) هتروتروف
3) گوگردی سبز
4) گوگردی سبز و ارغوانی
181ـ كدام ، در انواع سلول های هدایت كننده ی شیره های گیاهی وجود دارد ؟
1) هسته
2) سیتوپلاسم
3) دیواره سلولی
4) غشای پلاسمایی
182ـ بافت حاوی مواد غذایی ، در دانه كدام گیاه ، قبل از لقاح تشكیل می شود ؟
1) ادریسی
2) كاج
3) لوبیا
4) گندم
183ـ كدام تك سلولی است ؟
1) میسلیوم
2) ریزوم
3) ریزویید
4) ریزوبیوم
184ـ برای یك تقسیم میوز در چرخه ی سلولی ، DNA ..................... همانند سازی می كند .
1) در اینتر فاز قبل از میوز II
2) در اینترفاز قبل از میوز I
3) قبل از میوز I و قبل از میوز II
4) در پروفاز میوز I
185ـ در انسان ، میزان هوای مرده ، با كدام ، رابطه ی مستقیم دارد ؟
1) هوای مكمل
2) عمق تنفس
3) حجم مجاری تنفسی
4) تعداد حركات تنفسی
186ـ سلول كدام ،‌اتوزوم بیش تری دارد ؟
1) اسپرم خروس
2) تخمك شامپانزه
3) پیكری ملخ ماده
4) سوماتیك مگس سركه
187ـ بازجذب كدام ماده ، به مویرگ های اطراف لوله ای ادراری ، فقط به طریق فعال انجام می گیرد ؟
1) اوره
2) NaCl
3) HCO3-
4) لوسین
188ـ در چرخه ی زندگی كدام ، زیگوت تشكیل نمی شود ؟
1) آسپرژیلوس
2) اسپیروژیر
3) كپك مخاطی پلاسمودیومی
4) آمانیتا موسكاریا
189ـ به طور معمول در جمعیت های تعادلی ، .......................
1) تعداد فرزندان محدود نیست .
2) بین افراد ، رقابت وجود ندارد .
3) تراكم جمعیت ، نوسان زیادی دارد .
4) مرگ و میر افراد ، غیر تصادفی است .
190ـ برای جلوگیری از فعال شدن فولیكول های جدید در مرحله ی لوتئال ترشح كدام كاهش می یابد ؟
1) LH و FSH
2) پروژسترون و LH
3) استروژن و FSH
4) استروژن و پروژسترون
191ـ گل بید .........................
1) دارای شهد فراوان است .
2) ناكامل است .
3) دارای گلبرگ درخشان است .
4) كاسبرگ زیاد دارد .
192ـ پدری مبتلا به بیماری تحلیل عضلانی دوشن (صفت مغلوب)
 و مادری سالم ،‌پسری مبتلا به بیماری دوشن و كم خونی داسی
 شكل دارند . چه نسبتی از دختران این خانواده ، سالم خواهند بود ؟
1)  ۱۶/۳
2)  ۴/۱
3)  ۸/۳
4)  ۴/۳
193ـ بدن انسان برای مقابله با عامل كدام بیماری ، پرفورین تولید می كند ؟
1) سل
2) مالاریا
3) دیفتری
4) تب خال
194ـ در گیاهان ، پیچش نوك ساقه ها ، نوعی حركت فعال .................... انجام می گیرد .
1) است كه الزاماً در حضور یك شاخه ی گیاهی
2) است كه بدون نیاز به هیچگونه محرك بیرونی
3) القایی است كه در اثر رشد نابرابر بخش های مختلف ساقه
4) گرایشی است كه به منظور محكم شدن ساقه به دور تكیه گاه
195ـ در روند تثبیت 2CO و تشكیل قند سه كربنی در نیشكر ، كدام عبارت نادرست است ؟
1) تشكیل تركیب چهار كربنی در سلول میانبرگ
2) آزاد شدن 2CO از اسید در سلول غلاف آوندی
3) ورود 2CO به چرخه ی كالوین در سلول غلاف آوندی
4) تشكیل تركیب چهار كربنی به كمك آنزیم روبیسكو
196ـ همه ی باكتری های هتروتروف ، ..........................
1) در خاك زندگی می كنند .
2) از تركیبات آلی انرژی می گیرند .
3) تثبیت كننده ی نیتروژن هستند .
4) آنزیم هایی برای تنفس بی هوازی دارند .
197ـ در چرخه ی تولید مثل جنسی كدام ،‌هاگ ها به طور مستقیم از تقسیم میوز حاصل نشده اند ؟
1) نهانزادان
2) بازیدیومیست ها
3) آسكومیست ها
4) نهاندانگان
198ـ همه ی كپك های مخاطی ، .......................
1) آغازیانی هستند كه تا حدی قابلیت تحرك دارند .
2) پلاسمودیوم ایجاد می كنند .
3) از تقسیم میتوز هاگ ، حاصل می شوند .
4) از تقسیم میتوز زیگوت ، پدید می آیند .
199ـ اگر هر سلول حاصل از تقسیم میوز I در یك سلول زایشی ، 156 رشته ی پلی نوكلئوتید داشته باشد ، می توان گفت ...............
1) این سلول ها در پروفاز میوز I ، 78 تتراد تشكیل داده اند .
2) این سلول زایشی ، می تواند مولد تخمك مرغ باشد .
3) این سلول زایشی در شروع تقسیم ، 78 مولكول DNA داشته است .
4) سلول های حاصل از میوز II این سلول ها ، 78 مولكول DNA خواهند داشت .

200ـ صفتی دو اللی و وابسته به جنس با غالبیت ناقص برای ملخ مفروض است . فردی با كدام فنوتیپ ، برای این صفت ، مورد انتظار نیست ؟
1) ماده با فنوتیپ غالب
2) نر با فنوتیپ غالب
3) نر با فنوتیپ حدواسط
4) ماده با فنوتیپ حدواسط
201ـ جاندارانی كه توانایی تولید ساختارهای تولید مثلی پرسلولی را ندارند ، می توانند ...............................
1) در فرمانروی جانوران قرار گیرند .
2) پیكری پرسلولی داشته باشند .
3) بافت های تمایز یافته ایجاد كنند .
4) به گروه گیاهان تعلق داشته باشند .
202ـ كدام ، از ویژگی های بیشتر مژك داران محسوب نمی شود ؟
1) هتروتروف بودن
2) وجود دوهسته ی كوچك و بزرگ
3) دارا بودن دو نوع واكوئل
4) داشتن دیواره ی سخت انعطاف ناپذیر
203ـ كدام هورمون می تواند باعث پایین آمدن فشار تورژسانسی در سلول های نگهبان روزنه شود ؟
1) اكسین
2) جیبرلین
3) سیتوكینین
4) آبسیزیك اسید
204ـ‌ در دودمانه ی زیراحتمال این كه فردی كه با علامت سؤال
 مشخص شده است پسری بیمار باشد ، طبق حساب احتمالات چقدر است ؟

 

 

 

 

 

 

 

تهیه و تنظیم : حمید رضا اویسی

برای دریافت كلید سوالات كلیك كنید